ΟΑΕΔ

 

 

Οικειοθελής Αποχώρηση Μισθωτού

Έντυπο Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

 

Προθεσμία υποβολής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 2 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-97), του Ν.3996 (ΦΕΚ 170/Α΄/05-08-2011) και την υπ΄αριθμ.Β105619/17-3-98 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ, οι εργοδότες υποχρεούνται από 1/4/1998  να αναγγέλλουν κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε5-Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στην ως άνω προθεσμία, εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή εργοδότες που:

  1. έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών).
  2. δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης)
  3. διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου)

(αναλυτικά βλ. Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής)

Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων ΟΑΕΔ (ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν στην έντυπη υποβολή) με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων ορίζεται ως εξής:

Μέσα σε (8) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρησης, η επιχείρηση, που εντάσσεται στις εξαιρέσεις, και αποχωρεί ο εργαζόμενος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «οικειθελούς αποχώρησης» σε (4) αντίτυπα και να υποβάλει στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) της περιοχής που απασχολείτο ο μισθωτός.

 

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων:

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Κυρώσεις:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Β107036/07.04.1998 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή παράλειψή της δεν επιβάλλονται κυρώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα, όμως με την υπ’ αριθμ. Φ11321/30149/1961/15-12-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 3115/Β΄/30-12-2011), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ. Ε40/267/22.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ) εγκύκλιο εφαρμογής της Δ/νσης Ασφάλισης και Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορίζεται ότι, σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης του για αναγγελία στον ΟΑΕΔ της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός (8) οκτώ ημερών και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλεται πρόστιμο από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στο ποσό των 400,00 ευρώ, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των οκτώ ημερών και έως την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία. Εάν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το ύψος του προστίμου διαμορφώνεται στα 800,00 ευρώ.