ΟΑΕΔ

 

 

Διοικητική Οργάνωση & Διάρθρωση του ΟΑΕΔ

 

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού διακρίνονται από:

 • την Κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση),
 • τις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις,
 • το δίκτυο των εκατόν δεκαοκτώ (118) Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2),
 • τις εκπαιδευτικές μονάδες [51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, 23 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), 2 Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 29 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), 6 Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Κ.Ε.Κ),  2 Σχολών ΚΕΚ - ΑΜΕΑ και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ)].
 • μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ν. 4046/12), περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ η λειτουργία των είκοσι πέντε (25) Βρεφονηπιακών Σταθμών του τέως Οργανισμού οι οποίοι προσαρτήθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ως μη αυτοτελή γραφεία.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 • Α΄-Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού,
 • Β΄- Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης
 • Γ΄- Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

οι οποίες κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο της αρμοδιότητάς τους.

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού αφορά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας και την επιδοματική πολιτική σε σχέση με την ανεργία.

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης άπτεται των ζητημάτων που αφορούν στην υποστήριξη του έργου των μονάδων του Οργανισμού.

Στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάγονται δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η επαγγελματικά προσανατολισμένη εκπαίδευση (Μαθητεία) και η κατάρτιση.

Εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Διοίκηση του Οργανισμού είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, τα ΚΠΑ2 και οι ΤΥ του Οργανισμού, καθώς και οι εκπαιδευτικές μονάδες (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΚΕΚ).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης είναι οι εξής:

 1. Αττικής και Νήσων
 2. Μακεδονίας
 3. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 4. Θεσσαλίας
 5. Ηπείρου
 6. Πελοποννήσου
 7. Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις εποπτεύουν τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων που ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση απαρτίζεται εκτός των τοπικών υπηρεσιακών μονάδων από εννέα (9) τμήματα.

 

β) ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΚΠΑ2)

Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι υπηρεσίας ασφάλισης που διατηρούσε ο ΟΑΕΔ κατά τόπους συνενώθηκαν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ώστε να μετεξελιχθούν σε υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop shops). Τα Κ.Π.Α.2 λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και αποτελούν μια οργανωτική καινοτομία, με την οποία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση του ανέργου και της επιχείρησης, με την προσφορά υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και για την ασφάλιση, σε ενιαία σημεία εξυπηρέτησης μιας στάσης.

Με τις νέες ενιαίες υπηρεσίες, ο Ο.Α.Ε.Δ. εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τον πολίτη, καθώς παρέχει στον ίδιο χώρο τις βασικές υπηρεσίες του :

 • Εξατομικευμένη προσέγγιση, συμβουλευτική και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης (σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας)
 • Παροχή επιδομάτων και άλλων παροχών κοινωνικής προστασίας (παθητικές πολιτικές)
 • Εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η λειτουργία των ΚΠΑ2 εποπτεύεται και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης του Δικτύου ΚΠΑ.

Παράλληλα με τα ΚΠΑ2, λειτουργούν και 2 Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ), οι οποίες αποτελούν πρόδρομες οργανωτικές δομές των ΚΠΑ2 και παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ασφάλισης, δηλαδή επιδοματικής πολιτικής.

Τέλος, λειτουργούν και 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης) τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας των ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό:

 • Άτομα με Αναπηρία
 • Αποφυλακισμένα Άτομα
 • Απεξαρτημένα Άτομα
 • Νεαρά παραβατικά Άτομα ή Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
 • Άλλες κατά περίπτωση ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

γ) ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΙΕΚ ΟΑΕΔ-ΚΕΚ ΟΑΕΔ)

Οι Εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν επίσης σε επίπεδο Τμήματος υπό τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.  Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει το σύστημα της Μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών στις διάφορες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της χώρας, που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.  Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4186/2013, τέθηκαν σε λειτουργία Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ισάριθμες των ήδη υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ, υπό την ίδια Διεύθυνση.

Στόχος: να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Επίσης, στον ΟΑΕΔ λειτουργούν πανελλαδικά ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) για αρχική επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο, με την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Στόχος: να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

Για την επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, λειτουργεί ΚΕΚ στο Γαλάτσι και Σχολή στην Πρότυπη Βιομηχανική Μονάδα (Π.Β.Μ.) στη Λακκιά Θεσσαλονίκης.

Η ανωτέρω αναλυθείσα περιγραφή με τον αριθμό των επιμέρους διοικητικών δομών αποτυπώνεται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Πολιτική Δομή Διοικητική Δομή
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Γενικές Διευθύνσεις  Διευθύνσεις   Τμήματα   ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  3  21  58  82
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  0 7  343  350
 ΣΥΝΟΛΟ  3  28  401  432