ΟΑΕΔ

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού και το εκτελεστικό όργανο των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί δικαίωμα απόφασης για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητή. Ο Διοικητής έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση κωλύματός του να προβαίνει σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων του, στους δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ., που στηρίζεται στην αρχή της τριμερούς εκπροσώπησης, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών Εταίρων.

Με βάση αυτή την αρχή, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν:

  • 5 εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
  • 4 εκπρόσωποι των μισθωτών (Γ.Σ.Ε.Ε.) από τους οποίους ο ένας καταλαμβάνει τη μία θέση Αντιπροέδρου
  • 5 εκπρόσωποι των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ), από τους οποίους ο ένας επίσης καταλαμβάνει τη θέση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  • 2 εκπρόσωποι των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των μέσων εφαρμογής της εκάστοτε Κυβερνητικής Πολιτικής, αποφασίζει για τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Ε.Δ. και εγκρίνει τις αποφάσεις του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. (Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή των Κοινωνικών Πολιτικών).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΕΔ