Πρακτική Άσκηση / Εργοδότες

  1. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

  1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.
  2. Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.
  3. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται  πρωί στο σχολείο.
  4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006  κατά τη διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης - Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή  με 17,12€.
  5. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.
  6. Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 8,56 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών  για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται  ως εξής (από 01-06-2016):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

22,83€ x 75% = 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

17,12/2 = 8,56€ 

Εισφορές εργοδότη

8,56€ x 37,78%3,23€

Εισφορές μαθητή

8,56€ x 3,28% = 0,28€

Σύνολο εισφορών

3,23€ + 0,28€ = 3,51€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

17,12€ - 0,28€ = 16,84€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€

6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).

Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί για το έτος 2015 έχει οριστεί στα 11.00€ και δύναται να καταβάλλεται στους εργοδότες (που απασχολούν μαθητές) ή στους ίδιους τους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ, για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές.

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

9. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές(2) μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς ή και διαλείπουσας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Πίνακας υπολογισμού κανονικών αδειών:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ

 

Ανά έτος

Ανά μήνα

για 2 μήνες

για 6 μήνες

για 8 μήνες

για 10 μήνες

Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

16,00

1,33

2,67

8,00

10,67

13,33

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

20,00

1,67

3,33

10,00

13,33

16,67

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 6 ημέρες την εβδομάδα

24,00

2,00

4,00

12,00

16,00

20,00

 

β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 

Συνημμένα Αρχεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ