ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

 

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ»

 

Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Η πράξη, ως προς το Υποέργο 1 (παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης / coaching), συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι παραμένουν εκτός κατάρτισης, εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Με το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης

β) Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας

γ) Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων

 

Χρονικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ της Δημόσιας πρόσκλησης και της Αίτησης ανέργων ηλικίας 18-29 ετών που παραμένουν εκτός κατάρτισης, εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
  • Επιλογή 5000 ανέργων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πενταήμερο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.), που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους Συμβούλους ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ.
  • Επεξεργασία από τους ωφελούμενους των επιχειρηματικών ιδεών τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  • Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών από τους ωφελούμενους.
  • Επιλογή 3000 ανέργων βάσει της αξιολόγησης και παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) σε αυτούς, με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων
  • Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων από τους συμβούλους ΣΑΕΠ, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της καθοδήγησης.

 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση θα γίνεται:

  • από το portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr)
  • από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ο.Α.Ε.Δ. (π.χ facebook)
  • από τους εργασιακούς συμβούλους στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2)
  • από Δελτία Τύπου, τα οποία αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται, µέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ, στον ηµερήσιο τύπο.