ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ»

 

Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» στον Α.Π. «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Με το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης

β) Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching) ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας

γ) Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Δημοσίευση Δημόσιας πρόσκλησης και Αίτηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.  

Επιλογή 5000 ανέργων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πενταήμερο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.) που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους Συμβούλους ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ.

Επεξεργασία από τους ωφελούμενους των επιχειρηματικών ιδεών τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών από τους ωφελούμενους.

Επιλογή 3000 ανέργων βάσει της αξιολόγησης και παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) σε αυτούς με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων

Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων από τους συμβούλους ΣΑΕΠ έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της καθοδήγησης.

 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση θα γίνεται,

  • μέσα από το portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr)
  • από τους εργασιακούς συμβούλους στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)