Καθηγητές στα ΙΕΚ

  • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.
  • Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους, υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

Συνημμένα Αρχεία:

Ημερομηνία ανακοίνωσης 22/9/2020

1.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΕΚ Χαλκίδας διεύθυνση:Βασιλικό Χαλκίδας, ΤΚ34002, τηλ:22210-54105, 54106

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-9989721, 701, 677, 666
Ώρες επικοινωνίας: από 09:00 έως 15:00