Καθηγητές στα ΙΕΚ

  • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.
  • Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους, υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 35727/732/2014 (ΦΕΚ 2868/Β/23-10-2014) Υ.Α.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

Συνημμένα Αρχεία

Προκήρυξη Εκπαιδευτικών 2015

ΦΕΚ - Υπουργική για ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ

Τροποποίηση Υπουργικής για ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ 2014

    Προκήρυξη Εκπαιδευτικών 2016

    ΦΕΚ -Υπουργική  ΙΕΚ 2016