Καθηγητές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

  • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται με την έναρξη του κάθε σχολικού έτους, δηλ. μετά τις 20 Σεπτέμβρη κάθε έτους.
  •  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου  κάθε έτους, υποβάλλονται  οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης  των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 6257/Δ1/2219/2019 (ΦΕΚ 1602/Β΄/10-05-2019) Απόφαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. εργάζεται με σύμβαση ωρομισθίου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

Συνημμένα Αρχεία

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019

3.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017

4.ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ