Καθηγητές ΚΕΚ

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα προγράμματα κατάρτισης των ΚΕΚ γίνονται μετά τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.

Η αξιολόγηση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση την υπ’ αριθμ. 191300/4-07-1996 (ΦΕΚ 576/Β/16-07-1996) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί καθορισμού κριτηρίων επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ

Η ωριαία αντιμισθία καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2/59443/0022/ΦΕΚ/Β/2493/08-12-2008 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2659/31-12-2008) .

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).