Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με τη συμμετοχή του  Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως επιστημονικού φορέα και φορέων παροχής στοιχείων και πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων ο ΟΑΕΔ κατέχει θέση κεντρική.

Η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας  συνίσταται στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες-ικανότητες-γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο,  ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον  και  στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Σκοπός  του  Μηχανισμού είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ΟΑΕΔ συμμετέχει με την παροχή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και αναλύσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και των κενών θέσεων εργασίας.

 Στο πρώτο Εθνικό παραδοτέο (Ιούνιος 2015) ο Οργανισμός παρείχε ατομικά στοιχεία ανέργων. Από το δεύτερο  Εθνικό παραδοτέο (Δεκέμβριος 2015) το τρίτο παραδοτέο (Ιούνιος 2016) και στο εξής, ο ΟΑΕΔ συμμετέχει –εκτός της παροχής των στοιχείων- με την παραγωγή αυτόνομης μελέτης δικού του παραδοτέου, το οποίο αναρτά αυτούσια το ΕΙΕΑΔ στην ιστοσελίδα του και παράλληλα το συμπεριλαμβάνει ως ξεχωριστό κεφάλαιο στο Εθνικό παραδοτέο.

Η Ομάδα Εργασίας του ΟΑΕΔ αποτελείται από τους: Ανίτση Αλίκη, Μαργαρίτη Σταμάτη, Σκοπελίτου Θεοδότη, Σταμέλο Στυλιανό, και το έργο συντονίζει η Θεοδότη Σκοπελίτου.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2018 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2017 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2016 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2015   ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΟΑΕΔ