ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Μένουμε ασφαλείς

Η Υποχρεωτική Δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας ή εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο πρέπει να στείλετε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκετε.

Δείτε πιο κάτω ποιο θέμα θα πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλετε (αν δεν χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα), ποιο περιεχόμενο θα γράψετε και ποια στοιχεία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσετε:
Θέμα: Δήλωση παρουσίας
Περιεχόμενο μηνύματος: Δηλώνω την παρουσία μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις είσπραξης των μηνιαίων επιδομάτων.
Ονοματεπώνυμο: 
ΑΦΜ: 
Τηλέφωνο Κινητό: 
Τηλέφωνο Σταθερό: 
--------------------------------------------------------
Δείτε εδώ τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)