Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

" Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας."

15-11-2019 Δελτίο τύπου 

15-11-2019 ΦΕΚ 

 

Α) Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

15-11-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019

13-12-2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13-12-2019 ΕΝΤΥΠΟ Α'- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

27-01-2020  παρ.7 αρθρου 51 του ν.3693/2008 (Προγραμμα Προεργασίας)

10-02-2020 Βεβαίωση Φορέα Υποδοχής 

10-02-2020 Παρουσιολόγιο Παρόχου/Επιχείρησης

Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

15-11-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2019 15-11-2019 

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

11-02-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

11-02-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

11-02-2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων 

14-01-2020 Δελτίο τύπου 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων   

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων  

 

Ανάρτηση Οριστικών πινάκων 

28-01-2020 Δελτίο τύπου 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων