Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανοιχτός ηλεκτρ/κός διαγωνισμός "Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) για την κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ."

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός "Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.", προϋπολογισθείσας δαπάνης 192.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24,00 %, ήτοι 238.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24,00 %.

Για να δείται τη Διακήρυξη πατίστε εδώ.

Για να δείται τη 1η Διευκρίνηση πατίστε εδώ.