Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΕ 8 ΣΥΝΟΔΟΥΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ E.K.E.K . ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Ηλεκτρονικός Ανοικτός κάτω των ορίων Διαγωνισμός για την «Μίσθωση τεσσάρων (4)
Λεωφορείων των 50 θέσεων με οκτώ (8) συνοδούς, για την μεταφορά των εκπαιδευομένων
του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές
Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2019-2020», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
της τιμής , σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
4
Η εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των «182.400,00»€ πλέον του ΦΠΑ,
(24%) ή «226.176,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Για το πληρε κειμενο πατήστε εδω