Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος»

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια  αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «58.000,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%, (Αναληφθείσα υποχρέωση 354/11-5-2020, ΑΔΑ: ΩΡΖΣ4691Ω2-ΦΩ0), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την  15/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30 μμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία  της ΠΔΚ (επί της  οδού Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα Γωνία, Ηράκλειο, ΤΚ 71409), προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΔΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.