Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως 31/8/2020

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας
της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης ποσού 47.903,76 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 59.400,66 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (24%)

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε διευκρινήσεις, πατήστε εδώ