Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προµήθεια αναλώσιµου υλικού (toner) εκτυπωτικών µηχανηµάτων και ΦΑΞ για τις αναγκες των υπηρεσιων της Περ/κης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονιας

Προµήθεια αναλώσιµου υλικού (toner) εκτυπωτικών µηχανηµάτων και ΦΑΞ για την κάλυψη
των αναγκών της Περ/κής ∆/νσης Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών
αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης «59.998,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 74.397,52
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Απάντηση σε ερωτήσεις