Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, για ένα (1) έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη
αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, για ένα (1) έτος»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.496,17€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι 20.455,23€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις πατήστε εδώ