Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση τριακοσίων τριάντα πέντε (335) ανακατασκευασμένων Η/Υ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί με Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση τριακοσίων τριάντα πέντε (335) ανακατασκευασμένων Η/Υ προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Οργανισμού», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «58.625,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 72.695,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (620/17/06-03-2018 και 622/17-06-03-2018 αποφάσεις ΔΣ-Αναληφθείσα υποχρέωση 520/05-03-2018, ΑΔΑ:ΩΒΧΖ4691Ω2-ΑΩΙ), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού (Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος), προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην ΕΑΑΔΔΔ της Διοίκησης του Οργανισμού. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Οργανισμού έως την 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 (προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).
Πληροφορίες για τους όρους κτλ. του συνοπτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ. (τηλ.: 210 9989585, 210 9989578, φαξ : 210 9989589, email: b4@oaed.gr).

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.