Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μακεδονίας που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε συνοπτικό διαγωνισµό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής, και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση λιανική τιµή πώλησης του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ανά λίτρο κατά την ηµέρα παράδοσής του, για την «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μακεδονίας που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης µέχρι του ποσού 58.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 71.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Για το πλήρε κείμενο πατήστε εδώ