Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωµένου τέλους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκειµένου να προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει «την προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωµένου τέλους για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρµοδιότητας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Κ. Μακεδονίας» σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.992,00€ 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ