Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί
στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας
των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού
42.151,70 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 52.268,10 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής,
καλεί τους ενδιαφερόμενους την 13.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ, να
προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αθηνών, αριθμός
89, Ρίον, ΤΚ 26500), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.