Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης για ένα έτος»

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με
επαναληπτικό σ υνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης για ένα έτος», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.750,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.410,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ