Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Σχετικά με τον έλεγχο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013 – 2016 που διενήργησε η Δ/νση Α3

Η Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ενημερώνει τους ΦΕΕ για τα εξής:

Σε συνέχεια ελέγχων που διενήργησε ο ΟΑΕΔ με τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών «ΕΡΓΑΝΗ» και «ΕΦΚΑ» στα προγράμματα της περιόδου ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013 – 2016, σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των καταρτιζομένων, με βάση τους όρους των εγκυκλίων,

  • Αντιστοίχιση ΑΦΜ επιχείρησης με δηλωθέντα  εργαζόμενο/καταρτιζόμενο &
  • Μέγεθος επιχείρησης

προέκυψαν σφάλματα/αρνητικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους υλοποίησης, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών  σχετικά με την υποβολή προγραμμάτων για την κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων – μελών του, οτιδήποτε δηλώνεται στο Μηχανογραφικό σύστημα από μέρους των ΦΕΕ αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση, και ο ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή (ακόμα και μετά την λήξη του προγράμματος) να τα ελέγξει.
Για τα εσφαλμένα στοιχεία στις ΥΔ  και τις συνέπειες αυτών, δεν προβλέπεται στην εγκύκλιο διαδικασία ένστασης  ( σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων - οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την διαπίστωση της ορθής υλοποίησης της κατάρτισης και προβλέπεται διαδικασία ένστασης).


Ο εντοπισμός των ευρημάτων αυτών είχε ως αποτέλεσμα τα εξής:

1)        Το Δ. Σ. του ΟΑΕΔ με την με αριθμό 2165/49/03-07-2018 απόφασή του, να αποφασίσει  ότι:

        Τροποποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ στο μέρος που  αφορά προγράμματα, τα οποία μετά τον έλεγχο φυσικού αρχείου, διαπιστώνονται παραβάσεις όρων του προγράμματος με συμμετοχή επιχειρήσεων και καταρτιζομένων μη δικαιούχων.
        Σε όσα προγράμματα με βάση τον έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των όρων του προγράμματος, όσον αφορά καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις, το πρόγραμμα αποπληρώνεται μόνο στο μέρος που αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος, μετά την αφαίρεση των μη επιλέξιμων.
        Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος,  σε όσα εξ’ αυτών μετά την αφαίρεση των μη δικαιούχων η παράβαση υπερβαίνει το 50%,  δεν αποπληρώνεται το πρόγραμμα.
        Σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων κατά του αποτελέσματος των ελέγχων  του φυσικού αρχείου και ως εκ τούτου τυχόν ενστάσεις Φ.Ε.Ε. είναι εκτός διαδικασίας.
        Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, όπου διαπιστωθεί συσσωρευμένη παράβαση των κανόνων του προγράμματος από ΦΕΕ και ΚΔΒΜ, η Επιτροπή θα εξετάζει την κατάσταση κατά περίπτωση και θα εισηγείται τυχόν πρόσθετες κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα.


2)        Η αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 της παραπάνω περιόδου να προχωρήσει κανονικά για όσα εξ αυτών δεν παρουσίασαν αρνητικά ευρήματα μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο (σημειώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με καταστατικά, αρχαιρεσίες και συμφωνητικά).


3)        Σε όσα προγράμματα βρέθηκαν σφάλματα εγκυρότητας, διενεργούνται επανέλεγχοι και ακολούθως θα αφαιρεθούν οριστικά από το εκάστοτε τμήμα καταρτιζόμενων, όσοι εξ αυτών δεν είναι επιλέξιμοι.
Το δε πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ προβαίνει κατόπιν αυτόματα στους προγραμματισμένους ελέγχους (καταμέτρηση απουσιών, ολοκλήρωση κάτω από το 50% κτλ.) και, αναλόγως του αποτελέσματος, το εκάστοτε τμήμα

i.        είτε αποπληρώνεται αναλογικά (για όσους καταρτιζόμενους είναι επιλέξιμοι),
ii.        είτε ΔΕΝ αποπληρώνεται (στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων καταρτιζόμενων είναι κάτω από το 50% του τμήματος)


4)        Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ξεκίνησαν επίσης τους ελέγχους, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών «ΕΡΓΑΝΗ» και «ΕΦΚΑ», και για τα προγράμματα του έτους 2017.
Οι έλεγχοι αυτοί εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στους επόμενους δύο μήνες.
Δεδομένου ότι, με βάση εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η αποπληρωμή των προγραμμάτων του 2017 ξεκίνησε, η Δ/νση Α3 για διευκόλυνση των ΦΕΕ αναρτά κατάλογο 684 προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 2017, για τα οποία οι διενεργηθέντες έλεγχοι ήταν θετικοί και η αποπληρωμή τους μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα (με τον περιορισμό φυσικά της ύπαρξης εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά).
Σε μια τέτοια περίπτωση (εκκρεμοτήτων με αρχαιρεσίες κλπ) θα ενημερωθείτε μέσα από το Π. Σ. του ΛΑΕΚ και παρακαλούμε να ενεργήσετε αναλόγως.

Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με την αποστολή φυσικού αρχείου για τα προγράμματα που δεν παρουσιάζουν προβλήματα, ώστε η αποπληρωμή τους να επισπευστεί.
Η Δ/νση Α3 κάθε μήνα θα εμπλουτίζει τον κατάλογο των θετικά ελεγμένων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017.
Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι (εκτιμάται μέχρι το τέλος Μαΐου), θα ξεκινήσουν επανέλεγχοι για τα προγράμματα που αρχικά παρουσίασαν αρνητικά ευρήματα και το αποτέλεσμα αυτών θα απεικονιστεί στο σύστημα.
Για τα προγράμματα αυτά  ισχύει η διαδικασία που ήδη ακολουθείται, και για τα έτη 2013-2016,  όπως αυτή αναλύθηκε στην Παράγραφο 3.


5)        Σε ό,τι αφορά την Εγκύκλιο του έτους 2018, αναμένονται οι τεχνικές αναπροσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή προγραμμάτων.

Εφεξής, οι έλεγχοι μέσω «ΕΡΓΑΝΗ» και «ΕΦΚΑ» θα γίνονται αυτόματα από το Σύστημα, κατά τη δήλωση ΑΦΜ  Καταρτιζόμενου - Επιχείρησης και σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας θα απαγορεύεται η ένταξη ενός υποψήφιου καταρτιζόμενου στο εκάστοτε τμήμα, πριν καν την αξιολόγηση του προγράμματος.


Παρακαλούμε και συνιστούμε στους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών να ακολουθήσουν τις οδηγίες, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ολοκλήρωση των αποπληρωμών σε σύντομο χρόνο.

Ευχαριστούμε.

 

Για τον κατάλογο των θετικά ελεγμένων προγραμμάτων πατήστε εδώ.