Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Νάουσας, με έτοιμο φαγητό-catering

 Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών  του  Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Νάουσας,  με έτοιμο φαγητό-catering» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 33.712,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 41.802,88€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας,   καλεί τους ενδιαφερόμενους  την  27-11-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:30πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης  Μακεδονίας Δωδεκανήσου 10Α Θεσσαλονίκη,   προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (Ε.Α.Α.Δ)

Για το πλήρε κείμενο πατήστε εδω