Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Συνοπτικός διαγωνισμός "Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4 της Περ/κής Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας"

Συνοπτικός διαγωνισµός και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής
για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει την
«Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν
ανάγκες της Περ
/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της για ένα
έτος
», σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης
59998,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 74397,52συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%
Περισσότερα>>