Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής μεταφορών

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής μεταφορών υλικών του Ο.Α.Ε.Δ. για ένα έτος

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών της Π.Δ. AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τις ανάγκες των...