Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των «109.050,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 135.222,00 € συμπ.
ΦΠΑ 24% .

 

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.