ΟΑΕΔ

 

 

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού

A/A Θεσμικό Πλαίσιο ΦΕΚ Σύντομη Περιγραφή
1 ΝΔ 2961/1954  ΦΕΚ 197 Α 1954 Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας
2 ΝΔ 212/1969 ΦΕΚ 112 A 1969 Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως
3 Β.Δ 404-405/1971 ΦΕΚ 123 A 1971 Περί Οργανώσεως συγκροτήσεως και λειτουργιάς των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
4 ΒΔ 410/1971 ΦΕΚ 124 Α 1971 Περί της ταμειακής και λογιστικής διαχειρίσεως του ΟΑΕΔ
5 ΠΔ 416/1990 ΦΕΚ 162 Α 1990 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον ΟΑΕΔ
6 Ν 2434/1996 ΦΕΚ 188/1996 Μέτρα για την Απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες
7 ΠΔ 394/1998 ΦΕΚ 276/1998 Σύσταση Γενικής Δνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
8 Ν 2956/2001 ΦΕΚ 258/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
9 ΥΑ 190789/2002 ΦΕΚ 754/2002 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του διοικητή του ΟΑΕΔ
10 Ν 3144/2003 ΦΕΚ 111 A/ 2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Θέματα ΟΑΕΔ)
11 ΥΑ 80045/1094/2003 ΦΕΚ 1094 2003 Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας
12 Ν 3230/2004 ΦΕΚ 44 Α 2004 Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις
13 Ν 3475/2006 ΦΕΚ 146 Α 2006  Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
14 Ν 3614/2007 ΦΕΚ 267 2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
15 ΥΑ 80030/2007 ΦΕΚ 1197 Β 2007 Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και αρμοδιότητες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
16 ΥΑ 1100721/661/0015 ΦΕΚ 2139 Β 2007 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80030/29.6.2007 «Συγχώνευση Υπηρεσιών, καθορισμός, διάρθρωσης και αρμοδιότητες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ»
17 Ν 3996/2011 ΦΕΚ 170/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
18 Ν 4075/2012 ΦΕΚ 89Α/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, 
19 Ν 4144/2013 ΦΕΚ 88/2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
20 Ν 4186/2013 ΦΕΚ 193 Α 2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
21 ΠΔ 152/2013 ΦΕΚ 240Α/2013 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
22 Ν 4262/2014 ΦΕΚ 114Α/2014 Απλούστευση της δανειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις