ΟΑΕΔ

 

 

Τελευταία Επικαιροποίηση: 13/08/2020

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός της Ε.Ε. με χρήση του PD U1

 

 

Ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Κ.) αριθμ. 987/2009, όπως ισχύουν:

 • Έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος τελευταίας απασχόλησης,
 • Έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης κατοικίας  καταθέτοντας το    PD U1 το οποίο έχει λάβει από το Κράτος τελευταίας απασχόλησης,
 • Εάν μετά την τελευταία απασχόλησή του  μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. για αναζήτηση εργασίας, εξαιρουμένης  της ανωτέρω περίπτωσης, η ως άνω απασχόληση μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί με χρήση PD U1 για Συνυπολογισμό, αφού πραγματοποιηθούν νέοι χρόνοι απασχόλησης στο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. στο οποίο έχει μεταβεί και μετά τη λήξη σχέσεως  εργασίας πραγματοποιηθεί αίτημα για επιδότηση στο εν λόγω Κράτος-Μέλος.

Ο Φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το PD U1.

 

PD U1 (Portable Document U1 - ΦορητόΈντυπο U1):

Πρόκειται για μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος - Mέλος της Ε.Ε.

 

Διακινούμενοι εντός Ε.Ε. ασφαλισμένοι στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Α.:

Αναφορικά με τους ασφαλισμένους στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) και τους Ανεξάρτητα Απασχολουμένους ασφαλισμένους στο τέως Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων), επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ Τακτικής Ανεργίας και συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα να επιδοτηθούν με Επίδομα Τακτικής Ανεργίας στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί το PD U1 για το πρόσωπό τους.

Το PD U1, εκδίδεται, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχει δικαίωμα ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. να λάβει Επίδομα Ανεργίας σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. για την περίοδο που εργάστηκε (και) στο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. που εκδίδει το PD U1, εάν κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας απασχόλησης κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ Τακτικής Ανεργίας.

Oι παροχές ανεργίας που συντονίζονται μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PD U1:

 1. Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας, οι διακινούμενοι άνεργοι που πρόκειται να μετακινηθούν σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., αιτούνται από τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Π.Α. 2 – Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) που βρίσκονται πλησιέστερα στην τελευταία απασχόλησή τους, την έκδοση του PD U1, πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.
 1. Η παραλαβή του PD U1 γίνεται από τον ίδιο τον άνεργο σε συνεννόηση με το Κ.Π.Α. 2., που θα τον ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής του PDU1. Ο αιτών παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U1.
 1. Το εν λόγω PD U1 δύναται να καταθέσει :
 1. Στο Κράτος-Μέλος Μόνιμης Κατοικίας στο οποίο θα αιτηθεί να επιδοτηθεί         ή
 2. Σε περίπτωση που δεν αιτηθεί επίδομα στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης Κατοικίας, αλλά μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος για αναζήτηση εργασίας, το εν λόγω Κοινοτικό Έντυπο δύναται να καταθέσει μετά από νέα απασχόλησή του στο ως άνω Κράτος-Μέλος και αφού μετά τη λήξη σχέσεως εργασίας αιτηθεί επίδομα ανεργίας για την νέα απασχόληση και το καταθέσει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Συνυπολογισμό χρόνων απασχόλησης.
 1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω άγνοιας δεν αιτηθεί την έκδοση πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδα, δύναται να προβεί στην ταχυδρομική αποστολή της Αίτησης για έκδοση PD U1.
 1. Την Αίτηση αποστέλλει ταχυδρομικά στο Κ.Π.Α. 2 το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στην τελευταία απασχόλησή του στην Ελλάδα.
 1. Η Αίτηση θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντα.
 1. Η απάντηση στην ανωτέρω Αίτηση θα αποσταλεί από το Κ.Π.Α. 2 ταχυδρομικά, στη διεύθυνση του αιτούντα στο Κράτος - Μέλος στο οποίο μετέβη για αναζήτηση εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό πεδίο της Αίτησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση για την έκδοση του PD U1 με πρωτότυπη υπογραφή.

2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες   

   πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση του αιτούντος (όνομα εταιρείας/ εργοδότη,  

   διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).

3. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης)  και ο

    Α.Φ.Μ.  (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). Σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνονται   

    τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.

4.Πλήρης διεύθυνση αποστολής του αιτούντος.

5.Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο.

 

Αρμόδια μονάδα που παρέχει την πληροφορία:                                                                                                           Ο.Α.Ε.Δ.      

Διοίκηση,                                                                                                                               

Διεύθυνση Α6 Ασφάλισης,                                                                                                         

Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε. και Διμερών Συμβάσεων

Εθνικής Αντιστάσεως 8,

ΤΚ 17456,

Άλιμος,

Ελλάδα.

 

Τηλέφωνα Κ.Π.Α. 2 ανά την Ελλάδα:

http://www.oaed.gr/phonesoaed

 

Ε-mails Κ.Π.Α. 2 ανά την Ελλάδα:

http://www.oaed.gr/email

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 883/2004, όπως ισχύει:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

 • Εφαρμοστικός Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 987/2009, όπως ισχύει:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0987-20140101