ΟΑΕΔ

 

 

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός Ε.Ε. με χρήση του PD U1

“Unemployment benefit to migrants in the E.U. with the use of PD U1”

For english press here

Ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. δύναται να αιτηθεί το επίδομα ανεργίας είτε από το κράτος τελευταίας απασχόλησης είτε από το κράτος μόνιμης κατοικίας (βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής 987/2009).

Ο Φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το PD U1.

ΦΟΡΗΤΟ ΕΝΤΥΠΟ U1(PORTABLE DOCUMENT U1)

Πρόκειται για μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος-Mέλος της Ε.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για την έκδοση του PD U1 με πρωτότυπη υπογραφή.

2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες   

    πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή του αιτούντος (όνομα εταιρείας/ εργοδότη,  

    διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).

3. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. Σε  

    αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.

4. Πλήρη διεύθυνση αποστολής του αιτούντος.

5. Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PD U1

Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που πρόκειται να μετακινηθούν σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.,  αιτούνται από τις Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Π.Α. 2) στις οποίες ανήκει η τελευταία απασχόλησή τους, το PD U1, πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, προκειμένου να το παραλάβουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, και να το καταθέσουν άμα τη εγγραφή τους στο Φορέα ανεργίας του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο θα μεταβούν και θα εγγραφούν ως άνεργοι και στο οποίο θα αιτηθούν επίδομα ανεργίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004  και

Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009.