ΟΑΕΔ

 

 

Τελευταία Επικαιροποίηση: 13/05/2020

Μεταφορά Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας για 3 μήνες σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε με χρήση PD U2

 

Είναι  δυνατή η μεταφορά του επιδόματος τακτικής ανεργίας για τη μέγιστη περίοδο των τριών μηνών σε έτερο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία στους ανέργους ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. να αναζητούν εργασία και σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., εάν το επιθυμούν.

  • Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται από το Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που επιδοτεί και που εγκρίνει τη μεταφορά επιδόματος σε έτερη χώρα της Ε.Ε.
  • O ασφαλισμένος πρέπει να αιτηθεί στο Κ.Π.Α. 2 στο οποίο επιδοτείται, εκδόσεως του PD U2 (Portable Document U2) (Φορητού Εντύπου U2), αφού παραμείνει στη διάθεση της εν λόγω υπηρεσίας για τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον μετά την έναρξη του επιδόματος ανεργίας.
  • Ο ασφαλισμένος οφείλει να εγγραφεί στο Φορέα περί ανεργίας του Κράτους- Μέλους που προτίθεται να μεταβή, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που σταματάει να είναι στη διάθεση των υπηρεσιών του Φορέα ανεργίας που τον επιδοτεί.
  • Με την εγγραφή του ασφαλισμένου στο Φορέα ανεργίας της χώρας που μετέβη, ο ανωτέρω Φορέας οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω εγγραφή με το SED UOO9, τη χώρα που επιδοτεί.
  • Μετά την εγγραφή του στο Φορέα ανεργίας του Κράτους – Μέλους της. Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει, ο ασφαλισμένος οφείλει να πραγματοποιεί μηνιαίες παρουσίες. Ο Φορέας ανεργίας του Κράτους – Μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι μηνιαίες αναφορές, οφείλει να ενημερώνει σχετικά με αυτές με το SED U013, το Φορέα ανεργίας του Κράτους - Μέλους που επιδοτεί, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώνεται ότι ο κάτοχος του PD U2 εξακολουθεί να παραμένει στη διάθεση του Φορέα περί ανεργίας στην έτερη χώρα στην οποία μετέβη για αναζήτηση εργασίας.

Εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο SED U010:

«Ο άνεργος δέχεται θέση απασχόλησης ή γίνεται μη μισθωτός.

Ο άνεργος λαμβάνει εισοδήματα από δραστηριότητα διαφορετική από τις ανωτέρω.

Ο άνεργος αρνείται προσφορά θέσης απασχόλησης ή αρνείται να μεταβεί στις υπηρεσίες απασχόλησης για συνέντευξη.

Ο άνεργος αρνείται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής αναπροσαρμογής.

Ο άνεργος είναι ανίκανος προς εργασία.

Ο άνεργος δεν υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου.

Ο άνεργος δεν τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης».

τότε ο ασφαλισμένος ενημερώνει το Φορέα περί ανεργίας του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένος και ο τελευταίος ενημερώνει σχετικά, τo Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί, με το SED U010, προκειμένου το τελευταίο να αναστείλει ή να διακόψει την επιδότηση κατά περίπτωση.

 

O ασφαλισμένος – άνεργος δύναται:

α) Μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τριμήνου να επιστρέψει στη χώρα που τον επιδοτεί προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση που υπολείπεται ή

β) Μετά τη λήξη του τριμήνου, να παραμείνει στη χώρα στην οποία μετέβη και να υπαχθεί στη νομοθεσία περί ανεργίας αυτής, περίπτωση κατά την οποία θα γίνει διακοπή του επιδόματος από τη χώρα που είχε εκδώσει το PD U2 περί μεταφοράς επιδότησης.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Κ.Π.Α. 2 που τον επιδοτεί και του Φορέα περί ανεργίας του Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 883/2004, όπως ισχύει:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

Εφαρμοστικός Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 987/2009, όπως ισχύει:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0987-20140101