ΟΑΕΔ

 

 

Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ 

 

Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης/reorganization του ΟΑΕΔ ορίστηκε ως «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» (Reengineering) σχεδιάστηκε το 2012, προετοιμάστηκε το 2013-2015 και υλοποιήθηκε το 2016-2018. Το πρόγραμμα τέθηκε υπό την εποπτεία Διοικούσας Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών φορέων απασχόλησης (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία).

 

Σύμφωνα με αυτό, ο Οργανισμός προχώρησε σε δομικές αλλαγές με σκοπό την αναβάθμιση του διαμεσολαβητικού του ρόλου στην αγορά εργασίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και την αναβάθμισή του σε ψηφιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι στόχοι που εξυπηρετήθηκαν από το Πρόγραμμα ήταν κυρίως οι εξής: η καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη, η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους αναζητούντες εργασία, η αύξηση της εσωτερικής απόδοσης του Οργανισμού με καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του, αλλά και των νέων τεχνολογιών.

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με την αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2, τον ανασχεδιασμό κι εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (Portal), τη διεκπεραίωση βασικών διαδικασιών για τους πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο (E Services) και τη λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων ΟΑΕΔ (Call Center). Πιο συγκεκριμένα:

 

Αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2/ Η αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2 περιλαμβάνει δομικές αλλαγές με τη δημιουργία νέων ρόλων του προσωπικού. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε υπηρεσία υποδοχής στην είσοδο των ΚΠΑ2 (υπάλληλος υποδοχής), καθώς και χώρος αυτοεξυπηρέτησης πολιτών (όπου διατίθενται η/υ για χρήση αποκλειστικά από τους συναλλασσόμενους). Με στόχευση στον άνεργο, ο ρόλος του Εργασιακού Συμβούλου Αναζητούντων Εργασία εστιάζει εξατομικευμένα στον αναζητούντα εργασία. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (profiling), κατάταξης του ανέργου σε συγκεκριμένη ομάδα με στόχο τη σύνταξη ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης προσαρμοσμένου στις συγκεκριμένες ανάγκες του ανέργου. Επιπλέον, με έμφαση στον εργοδότη, δημιουργήθηκε ο ρόλος του Εργασιακού Συμβούλου Εργοδοτών με στόχο την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων με εργοδότες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε στην κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία, σε συνεργασία με τους Εργασιακούς Συμβούλους Εργοδοτών, επιδιώκει την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης. Τέλος, ο ρόλος του Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (ΕΜΔΕ) έχει ως βασική αρμοδιότητα την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας μέσα από καθοδήγηση, υποστήριξη και προώθηση καινοτομιών.

 

Διαδικτυακή Πύλη ΟΑΕΔ (Portal)/ Ο ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) έδωσε τη δυνατότητα παροχής σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως την υποβολή βιογραφικών από τους ανέργους και κενών θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, την αναζήτηση ανέργων και θέσεων εργασίας, την αυτόματη σύζευξη βιογραφικών και κενών θέσεων εργασίας, την πληροφόρηση για την πορεία αιτημάτων, αιτήσεων, ενστάσεων. Επιπλέον, η Διαδικτυακή Πύλη με τη δυνατότητα επικοινωνίας (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με ερωτήματα, κατάθεση καταγγελιών) που παρέχει στον πολίτη αποτελεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας του Οργανισμού με τους πολίτες.

 

E-Services/ Στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της διαδικτυακής πύλης έχει επιτευχθεί η άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση ανέργων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν βασικές διαδικασίες με ηλεκτρονικό τρόπο: ανανέωση του δελτίου ανεργίας (με τη χρήση κωδικών πρόσβασης), υποβολή αιτήσεων για επιδόματα-βοηθήματα, κ.α.

 

Call Center/ Η λειτουργία του Call Center-Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης και Επιχειρήσεων ΟΑΕΔ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των επισκέψεων στις τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες του Οργανισμού, ελαφρύνοντας τόσο τις ίδιες τις υπηρεσίες όσο και τους πολίτες. Το Call Center αποτελεί πραγμάτωση της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Η αποτελεσματικότητα της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ μέσω του Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» (Reengineering), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποτελεί κεκτημένο έχοντας καταστήσει τον Οργανισμό ικανότερο ν’ ανταποκριθεί θετικά στις ανάγκες στήριξης των ανέργων και των επιχειρήσεων.