Σχετικοί σύνδεσμοι

 

Σύνδεσμοι EURES:

EURES Twitter  https://mobile.twitter.com/EURESjob

EURES Facebook   https://www.facebook.com/EURESjobs/

EURES LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/eures

EURES You Tube https://www.youtube.com/user/EURESjob

European Job Days  https://www.europeanjobdays.eu/

Your first Eures Job http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=el

 

Ευρωπαϊκά Όργανα:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.gr/view/el/office_greece.html

Eυρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/index_el.htm

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα για την κινητικότητα:

Europass https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

Erasmus Νέοι επιχειρηματίες http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

Erasmus+ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ) https://www.iky.gr/erasmusplus

Euraxess για Ερευνητές https://euraxess.ec.europa.eu/

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Υπηρεσίες για τον πολίτη στην Ευρώπη:

Η Ευρώπη σου- Συμβουλές (Your Europe Advice) http://europa.eu/youreurope/advice/about_el.htm

Europe Direct: Ερωτήσεις σχετικά με την Ευρώπη http://europa.eu/contact/index_el.htm

Η Ευρώπη με μια ματιά http://europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής  Κατάρτισης http://www.cedefop.europa.eu/en

Εθνικό Κέντρο Euroguidance https://www.euroguidance.eu/greece-2

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Ελληνικό Κέντρο N.A.R.I.C) http://www.doatap.gr/gr/index.php

ΕNIC-NARIC http://www.enic-naric.net/index.aspx

Solvit http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_el.htm

Ploteus http://ec.europa.eu/ploteus

EU GO Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_el

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el

Enterprise Europe Network http://een.ec.europa.eu/about/branches

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Υπηρεσίες για νέους στην Ευρώπη:

Εγγυήσεις για την Νεολαία (Youth guarantee) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων www.europeanyouthcard.gr

Δίκτυο Eurodesk http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=46%20

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας https://europa.eu/youth/EU_el

 

  •