Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις για τα Δελτία Ανεργίας

Ερωτήσεις για Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας

Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω το δελτίο ανεργίας;

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται κάθε τρεις μήνες από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου

Πού μπορώ να ανανεώσω το Δελτίο ανεργίας;

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται:

 • είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης
Πώς μπορώ να γίνω χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε:

 • παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕΔ (βλ. οδηγίες εγγραφής), είτε
 • χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (βλ. οδηγίες εγγραφής)
Πώς γίνεται η ανανέωση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών;
Είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία μου στα ΚΕΠ για την ανανέωση του δελτίου μου; Μπορεί να γίνει η ανανέωση του δελτίου μου με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης;

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω ΚΕΠ καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

Τι θα πρέπει να προσκομίσω στα ΚΕΠ για την ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας;

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Ερωτήσεις για Διαγραφή Δελτίου Ανεργίας

Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας μου;

Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
 • Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας
 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας
 • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει  συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)
 • Σε περίπτωση στράτευσης
 • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
 • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών
 • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης
 • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ
Είμαι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 6 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μπορείτε να διατηρήσετε  την ιδιότητα του ανέργου και να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούστε εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

Έχω δελτίο ανεργίας και πρόσφατα προσλήφθηκα. Απαιτείται να ενημερώσω τον ΟΑΕΔ για τη διαγραφή του δελτίου μου;

Ένας από τους λόγους διαγραφής του δελτίου ανεργίας είναι η ανάληψη εργασίας, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον Εργοδότη με ειδικό έντυπο αναγγελίας πρόσληψης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ίδιο τον άνεργο εάν δεν το πράξει ο Εργοδότης όπως σαφώς έχει την υποχρέωση. Μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» γίνεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Μου έγινε πρόσληψη για μια ημέρα. Αποχώρησα οικειοθελώς στο τέλος της ημέρας και στην ουσία δεν εργάστηκα καθόλου. Θα διαγραφεί το δελτίο μου;

Η ανάληψη εργασίας από τον άνεργο καθιστά το άτομο μη διαθέσιμο και αποτελεί λόγο διαγραφής του δελτίου ανεργίας ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, λόγω πρόσληψης.  Η διαγραφή προκύπτει αυτόματα από το σύστημα καταγραφής κινητικότητας εργατικού δυναμικού μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου μέσω κατάθεσης του σχετικού εντύπου είναι υπόχρεος ηλεκτρονικής υποβολής ο εκάστοτε εργοδότης με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Ωστόσο μετά την επανεγγραφή σας στον ΟΑΕΔ έχετε τη δυνατότητα βάσει του ν.4461/2017 να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχοληθήκατε καθώς και του διαστήματος που πιθανόν μεσολάβησε μέχρι την επαννεγραφή σας στον ΟΑΕΔ

Απασχολήθηκα περιστασιακά μέσα στο προηγούμενο έτος και η ανεργία μου διακόπηκε. Μετά την τελευταία απασχόλησή μου έχω εγγραφεί ξανά ως άνεργος. Χάνω όλη την προηγούμενη ανεργία μου;

Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α’/38/28.03.2017) δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Ο αριθμός των ενσήμων που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.
 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.
 • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/α τους για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

Εφόσον το αίτημά σας εγκριθεί βάσει του άρθρου 92 του ν.4461/2017, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων:

 • των διαστημάτων απασχόλησης καθώς και
 • του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο μητρώο ανέργων, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.

Λόγοι Εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Τι δικαιώματα / οφέλη απορρέουν από την εγγραφή μου στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος έχει τα εξής δικαιώματα:

 • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
 • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος .
 • Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο ΟΑΕΔ/ εξατομικευμένη προσέγγιση/ κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του εγγεγραμμένου στο μητρώο ΟΑΕΔ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
Είμαι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 6 μήνες. Έκανα εξατομικευμένη προσέγγιση με Εργασιακό Σύμβουλο, μου πρότεινε κάποιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς ακόμα παραμένω άνεργος, χωρίς ουσιαστική λύση στο πρόβλημά μου.

Ο ΟΑΕΔ δεν δημιουργεί θέσεις εργασίες. Αποστολή του είναι η ενεργός διαμεσολάβηση για μια επιτυχή σύζευξη των προσόντων των ανέργων με τις διαθέσιμες κενές θέσεις, η αναζήτηση περισσότερων κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του ανέργου για την αναζήτηση θέσεων που θα εξασφαλίσει την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνονται ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση των ανέργων, εξεύρεση της κατάλληλης θέσης και ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Μετά την εγγραφή μου στο μητρώο σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθώ για να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας;

Μετά την εγγραφή σας στο μητρώο θα απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να περάσετε από την διαδικασία της Εξατομικευμένης προσέγγισης.

Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, που σας παρακολουθεί, αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

 • ειδικά οι θέσεις εργασίας, επιδοτούμενες ή μη, ανακύπτουν από τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση της ειδικότητάς σας με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, που γνωστοποιούνται στον ΟΑΕΔ
 • η αρχή στην οποία βασίζεται όλη η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση βασίζεται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στις παρερχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην αρχή ίσης μεταχείρισης όλων των εξυπηρετούμενων πολιτών.
Εκτός από την αναζήτηση εργασίας, υπάρχουν άλλες δράσεις από τις οποίες θα μπορούσα να επωφεληθώ;

Ο ΟΑΕΔ εκτός από τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει σχετικά με την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας παρέχει και μια δέσμη ενισχυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

Η Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με βιώσιμες προοπτικές.

1. Απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

2. Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετατρέψει προοδευτικά την ιδέα του επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας.

 • Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Απευθύνεται σε ανέργους :

  1. Που δεν έχουν επιλέξει επάγγελμα /ειδικότητα και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.

  2. Που είχαν μία ειδικότητα αλλά δεν ζητείται πλέον από την αγορά εργασίας.

  3. Που για κάποιους προσωπικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα.

 • Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας είναι μια ομαδική, δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν τα ίδια και να επιτύχουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν, χρονικό διάστημα. Απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις ανέργους/ες :

  1. Που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας,

  2. Που τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας

  3. Έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο (ένα ή δύο).

Πού μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με το πότε και που υλοποιούνται αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

 

Ερωτήσεις για Εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Είμαι άνεργος. Πώς μπορώ να γραφτώ στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ; (να βγάλω κάρτα ανεργίας;)

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή ηλεκτρονικά μέσω των e - υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020)

Θέλω να εγγραφώ ηλεκτρονικά. Τι πρέπει να κάνω;

Για εγγραφείτε στο μητρώο ανέργων ηλεκτρονικά πρέπει να κάνετε είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με κωδικούς TAXIS net ή με κωδικούς (κλειδάριθμο) ΟΑΕΔ εφόσον έχετε παραλάβει στο παρελθόν. Μετά τη είσοδο στις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε την “Έκδοση Δελτίου Ανεργίας” και συμπληρώνετε τα προβλεπόμενα πεδία εγγραφής ανέργου (βλ. Οδηγίες)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την ηλεκτρονική μου εγγραφή στο μητρώο ανέργων;

Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς.
Μόνο για όσους συναλλασσομένους ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΑμεΑ απαιτείται η επισύναψης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφόρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.

Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και έκανα διακοπή της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας. Τώρα είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω δελτίο ανεργίας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Απόφαση Διακοπής της δραστηριότητας από την εφορία
 • Απόφαση Διακοπής από τον ΟΑΕΕ
Είμαι ΑΜΕΑ. Απαιτείται να απευθυνθώ σε συγκεκριμένη Υπηρεσία ΟΑΕΔ ή μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προκειμένου να εγγραφώ στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή ηλεκτρονικά μέσω των e - υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020). Εφόσον διαμένετε στην Αθήνα η εγγραφή σας θα συσχετιστεί με το γραφείο ΕΚΟ Αθηνών (Σταδίου 54 & Εμμ. Μπενάκη 1, 10564 ΑΘΗΝΑ). Γραφεία ΕΚΟ υπάρχουν επίσης στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Εφόσον διαμένετε σε μια από τις άνω αναφερόμενες πόλεις συσχετίζεστε με τις  αντίστοιχες Υπηρεσίες ΕΚΟ. Σε διαφορετική περίπτωση συσχετίζεστε με την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας σας.

Είμαι ιατρός / μηχανικός . Μπορώ να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Είμαι φοιτητής, αναζητώ παράλληλα εργασία αλλά δεν μου έχουν επιτρέψει να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ και να έχω δελτίο ανεργίας. Ποιο είναι το Νομικό Πλαίσιο που κατοχυρώνει την άρνηση παροχής αυτού του δικαιώματος;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας».Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο προκύπτει ότι η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας.

Έχω τελειώσει τις σπουδές μου και είμαι στον πρώτο χρόνο άσκησης του μεταπτυχιακού μου. Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας;

Σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ (παράγρ.2, παράρτ.1), ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το ίδιο ισχύει για όσους κάνουν διδακτορικό;

Αναφορικά με όσους κάνουν διδακτορικό, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δέσμευση αυτού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης διδακτορικού διπλώματος.

Φοιτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας; Τι ισχύει για όσους κάνουν μεταπτυχιακό εξ΄αποστάσεως; Μπορούν να εγγραφούν ως άνεργοι;

Οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κανονικής και μεταπτυχιακής φοίτησης μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων των Υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2), τον Ν.1545/1985 (άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο β) και τον Ν.2552/1997 με τον οποίο συστάθηκε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές όλων των βαθμίδων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών μας, λόγω της εξ αποστάσεως φοίτησης κατά την οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή σε κάποιο εργαστήριο σπουδών ή αίθουσα διδασκαλίας σε εργάσιμες μέρες και ώρες, και κατά συνέπεια ο φοιτητής αυτός μπορεί να είναι διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

Βεβαιώσεις Ανεργίας

Ποιους τύπους βεβαιώσεων μπορώ να εκδώσω μέσω διαδικτύου με κλειδάριθμο ή μέσω των ΚΕΠ;

Μέσω διαδικτύου και μέσω ΚΕΠ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των εξής τύπων βεβαιώσεων:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Οι ανωτέρω τύποι βεβαιώσεων μπορούν να εκδοθούν και μέσω των ΚΠΑ2

Είμαι άνω των 29 ετών. Πού μπορώ να απευθυνθώ για την έκδοση βεβαίωσης για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;

Οι βεβαιώσεις για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους άνω των 29 ετών (ν.2434/96 και 2768/99) καθώς και για την προαιρετική ασφάλιση (ν.2874/00) θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω των ΚΠΑ2.

Για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας απαιτείται να πληκτρολογήσω ημερομηνίες;

Για έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, όταν το δελτίο είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να πληκτρολογούνται  ημερομηνίες. Εκδίδεται η βεβαίωση με τις ημερομηνίες από την έκδοση της κάρτας έως την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συμπληρωθούν ημερομηνίες που δεν ταυτίζονται με την έναρξη του δελτίου και την τρέχουσα ημερομηνία, δεν εκδίδεται βεβαίωση.

Μπορώ να πάρω βεβαίωση για παλιό διάστημα ανεργίας;

Για έκδοση βεβαίωσης ληγμένου διαστήματος ανεργίας (δελτία ανεργίας που δεν είναι σε ισχύ), πρέπει να συμπληρωθούν οι σωστές ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που καταχωρείται διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το καταχωρημένο, δεν εκδίδεται βεβαίωση.

Έκδοση Κλειδαρίθμου

Όταν λήξει το δελτίο ανεργίας μου και επανεκδώσω δελτίο, απαιτείται η έκδοση νέου κλειδαρίθμου;

Δεν απαιτείται η έκδοση νέου κλειδαρίθμου σε περίπτωση που λήξει το δελτίο ανεργίας και εκδοθεί νέο.

Έχω χάσει τον κλειδάριθμο που μου έχει αποδοθεί και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Απαιτείται να μεταβώ σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ για να μου τον επανεκδώσουν;

Το έγγραφο απόδοσης στοιχείων ταυτοποίησης στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να διατηρείται στο αρχείο σας . Σε περίπτωση που το έχετε χάσει απαιτείται να μεταβείτε σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ για να σας εκδώσουν έγγραφο με νέα στοιχεία ταυτοποίησης.

ΟΑΕΔ