Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις σχετικά με τις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες

Ποια τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας/βεβαιώσεων ανεργίας;

Το Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να προσκομίσει: α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία. β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή, αν το ΑμεΑ δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. γ) χρειάζεται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του.

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληροί ένα ΑμεΑ για να έχει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας;

Για το ταμείο ανεργίας οι προϋποθέσεις είναι ίδιες εκείνες που ισχύουν κοινούς ανέργους.

Παραθέτουμε τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες που θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για την έγκριση του επιδόματος ανεργίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

A1 Κοινοί Άνεργοι 125 στο 14μήνο
A2 Συμβασιούχοι Δημόσιου Τομέα που επιδοτούνται ως κοινοί άνεργοι 125 στο 14μήνο
A3 Εκπαιδευτικοί 125 στο 14μήνο
A4 Οικοδόμοι 100 στο 14μήνο
A5 Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου 100 στο 12μήνο
A6 Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου μιας σεζόν 100 στο 14μήνο
A7 Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχιακά 100 στο 14μήνο
A8 Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχικά μιας σεζόν 100 στο 14μήνο
A9 Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω επίσχεσης 125 στο 14μήνο
A10 Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω διακοπής λειτουργίας επιχ/σης 125 στο 14μήνο
A11 Άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω απόλυσης από μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχ/σεις 180 στο 14μήνο

Ποια είναι τα οφέλη από την έκδοση κάρτας ανεργίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων;

Η κάρτα ΑμεΑ δεν χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα ΑμεΑ να επωφεληθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98.

Τι δεσμεύσεις έχει ένας εργοδότης που θα αποφασίσει να προσλάβει άτομο Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας με πρόγραμμα επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.;

Η βασική του δέσμευση είναι να διατηρήσει τη θέση εργασίας απασχολήσει τουλάχιστον για 48 μήνες. Κατά τους πρώτους 36 μήνες θα λαμβάνει επιχορήγηση του 100%των ασφαλιστικών εισφορών.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τον Ν.2643/98;

Στις 2 Φεβρουαρίου 2011, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την ανάρτηση, στις έδρες των επιτροπών και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), των τελικών πινάκων μοριοδότησης όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των τοπικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι επιτροπές του αρθ.9 του Ν.2643/98, για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης του Δημοσίου τομέα, έτους 2008. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ της περιοχής τους. Στο website του ΟΑΕΔ ή του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορείτε να βρείτε τους πίνακες μοριοδότησης για τις διευθύνσεις Αττικής και Νήσων, Πελοποννήσου και Μακεδονίας. Αναμένονται οι οριστικές τοποθετήσεις.

ΟΑΕΔ