Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις ΕΠΑΣ-Μαθητείας

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας;

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου.

Τι είναι η Μαθητεία;

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.;

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Οι μαθητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα υλοποιούνται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ.

Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;

H αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης και ανέρχεται σε 21,78 ευρώ την ημέρα. 

Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;

Η Πρακτική άσκηση επιδοτείται με 16,54 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται  απευθείας στον μαθητή. Η συμμετοχή του εργοδότη στην ημερήσια αποζημίωση του μαθητευόμενου είναι 5,24 ευρώ (21,78-16,54) καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές που σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 4,6 ευρώ την ημέρα. Η πράξη Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.   Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Πού μπορώ να επικοινωνήσω;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-99.89.711 και 210-99.89.919.

ΟΑΕΔ