Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις ΙΕΚ-ΟΑΕΔ

Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου (κάθε τύπου: Γενικού, Τεχνικού, Επαγγελματικού, Πολυκλαδικού, Ενιαίου), καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ( Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006).

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας

Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει κάρτα ανεργίας ένας καταρτιζόμενος;

Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, παραμένει στο μητρώο ανέργων και ανανεώνει το δελτίο του κανονικά χωρίς να υπολογίζεται στο χρόνο ανεργίας του η διάρκεια κατάρτισής του στα ΙΕΚ. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισής  του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων καθώς ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν λογίζεται ως χρόνος ανεργίας σύμφωνα με το νόμο 4144/2013 εκτός εάν δικαιούται ταμείο ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου καθ’ όλη τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ενώ μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης, αντιμετωπίζεται ως μη επιδοτούμενος άνεργος – σπουδαστής Ι.Ε.Κ (βλ.σχετική εγκύκλιο).

Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για εγγραφή και πως επιλέγεται ένας υποψήφιος για κατάρτιση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 1.050 ωρών.

Ποιοι διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ δύνανται να διδάξουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

Με τι σχέση εργασίας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98) και μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα δέκα (Υπ. Απόφαση 6619/381/2010 –ΦΕΚ 696/Β΄/ 21-05-2010) όπως τροποποιήθηκε με την 24233/1264 (ΦΕΚ 1880/Β΄/01-08-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πως αμείβονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Το χρηματικό ποσό της αμοιβής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ, ανά κλάδο καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 2/59250/0022 (ΦΕΚ 5/Β/7-01-2009) Υπουργική Απόφαση.

Πότε και πώς προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ;

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.

Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους, αποστέλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 6619/381/2010 (ΦΕΚ 696/Β΄/21-05-2010) Υπουργική Απόφαση.

Στη συνέχεια καλούνται οι υποψήφιοι να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα τμήματα που λειτουργούν σε κάθε ΙΕΚ.

Πρόσληψη μπορεί να γίνει σε ένα μόνο ΙΕΚ και ο μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας που μπορούν να ανατεθούν σε έναν εκπαιδευτικό είναι δέκα (10).

Οι πίνακες αξιολόγησης των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών των ΙΕΚ ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναρτώνται όλα τα σχετικά με την προκήρυξη και πρόσληψη ωρομισθίων έγγραφα (προκήρυξη, ειδικότητες, πίνακες αξιολόγησης, προσλήψεις, κλπ).