Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις ΙΕΚ-ΟΑΕΔ

Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου (κάθε τύπου: Γενικού, Τεχνικού, Επαγγελματικού, Πολυκλαδικού, Ενιαίου), καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ (Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006).

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας

Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει κάρτα ανεργίας ένας καταρτιζόμενος;

Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Εάν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις του ν.4554/2018, αρ.34, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ή επαγγελματικής κατάρτισής του μετράται ως χρόνος ανεργίας ενώ υποχρεούται σε ανανέωση του δελτίου του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τρεις προϋποθέσεις (ν.4554/2018, αρ.34) είναι οι εξής:

α) να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) να δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισή του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων παρά μόνο στην περίπτωση που δικαιούται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένει στο μητρώο ανέργων για όσο διαρκεί η επιδότηση του. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της φοίτησής του στο ΙΕΚ.

Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για εγγραφή και πώς επιλέγεται ένας υποψήφιος για κατάρτιση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ποιοι διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ δύνανται να διδάξουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

Με τι σχέση εργασίας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98). 

Πώς αμείβονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Πότε και πώς προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ;

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.

Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ, περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους, αποστέλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ.32158/Δ1/11297/2018 (ΦΕΚ 2228 Β΄ )Υπουργική Απόφαση.

Στη συνέχεια καλούνται οι υποψήφιοι να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα τμήματα που λειτουργούν σε κάθε ΙΕΚ.

Οι πίνακες αξιολόγησης των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών των ΙΕΚ ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναρτώνται όλα τα σχετικά με την προκήρυξη και πρόσληψη ωρομισθίων έγγραφα (προκήρυξη, ειδικότητες, πίνακες αξιολόγησης, προσλήψεις, κλπ).

ΟΑΕΔ