Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Προγραμμάτων Απασχόλησης

Γενικά Ερωτήματα Επιχειρήσεων-Εργοδοτών (Δικαιούχων)

Η επιχείρησή μου επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, πως μπορώ να πληροφορηθώ ποια προγράμματα υλοποιούνται και στα οποία μπορεί τώρα να ενταχθεί;

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα του Οργανισμού πρέπει να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία (KΠΑ2) του ΟΑΕΔ που υπάγεται η επιχείρηση ή να δείτε τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα μας (link).

Πως μπορώ να πληροφορηθώ σε ποια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ υπάγεται η επιχείρησή μου ώστε να υποβάλλω αίτηση για ένταξη σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που υπάγεστε μέσω της ιστοσελίδας μας (link).

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ;

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ απευθύνονται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τυχόν εξαιρέσεις κατηγοριών επιχειρήσεων από προγράμματα του Οργανισμού, ελέγξτε τη σχετική παράγραφο της Υπουργικής Απόφασης ή του Πληροφοριακού εντύπου για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Τι επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ σε μια επιχείρηση;

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί είτε μέρος των αποδοχών των εργαζομένων είτε μέρος των ασφαλιστικών εισφορών. Συμβουλευτείτε την Υπουργική Απόφαση ή το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει, όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Τι επιπτώσεις έχω σε περίπτωση που το άτομο που έχω προσλάβει αποχωρήσει;

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου προσωπικού είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του (συνήθως μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί σε αντικατάσταση το πρόγραμμα διακόπτεται και σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει εισπράξει ποσό επιχορήγησης τότε θα χρειαστεί να επιστρέψει μέρος του ποσού αυτού.

Τι επιπτώσεις έχω σε περίπτωση που εργαζόμενος από το προϋπάρχον προσωπικό αποχωρήσει;

Στην περίπτωση που αποχωρήσει άτομο από το προϋπάρχον προσωπικό, ισχύει ό, τι και στην αποχώρηση ατόμου από το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Μπορεί η επιχείρηση να προσλάβει άνεργο που η κάρτα ανεργίας του εκδόθηκε από διαφορετική υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ από αυτή όπου η επιχείρηση υπέβαλε αίτηση για ένταξή της στο πρόγραμμα;

Για να προσληφθεί άνεργος με πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) που αυτό έχει εκδοθεί.

Επιχείρησή που διαθέτει υποκαταστήματα επιθυμεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σε ποια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) πρέπει να απευθυνθεί;

Θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Επιχείρηση επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση ατόμων με πλήρη ή με μερική απασχόληση;

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί κυρίως θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σε ορισμένα προγράμματα (όπως είναι το Ειδικό Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης) υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης θέσεων μερικής απασχόλησης.

Επιχείρηση που είναι ήδη ενταγμένη σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μπορεί να ενταχθεί και σε άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Ναι μπορεί να ενταχθεί, όχι όμως για το προσωπικό που είναι ήδη ενταγμένο σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα Ερωτήματα Επιχειρήσεων-Εργοδοτών (Δικαιούχων)

Επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα προβαίνει σε παύση εργασιών τι επιπτώσεις υπάρχουν;

Ύστερα από διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, το πρόγραμμα διακόπτεται.

Επιχείρηση που συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και μεταβιβάζεται ή συγχωνεύεται, μπορεί να συνεχίσει να επιχορηγείται με τη νέα της νομική μορφή;

Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να επιχορηγείται με τη νέα της νομική της μορφή, εφόσον το προσωπικό μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση χωρίς διακοπή της σχέσης εργασίας και εφόσον η νέα επιχείρηση προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της προηγούμενης επιχείρησης.

Οι κληρονόμοι επιχείρησης που συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μπορούν να συνεχίσουν να επιχορηγούνται;

Ναι μπορούν, εφόσον το προσωπικό συνεχίζει την εργασία του χωρίς διακοπή της σχέσης εργασίας και εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο μέσα στο οποίο η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του ατόμου που αποχώρησε ή απολύθηκε (επιχορηγούμενου ή δεσμευόμενου προσωπικού);

Στην Υπουργική Απόφαση και το Πληροφοριακό έντυπο κάθε προγράμματος ορίζεται και η χρονική προθεσμία για την αντικατάσταση προσωπικού.

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για την αντικατάσταση ατόμου για το οποίο επιχορηγείται ή μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άτομο αρκεί να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ;

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αντικατάσταση ατόμου, που προβλέπει την εντολή κενής θέσης στο αρμόδιο ΚΠΑ 2. Ακολουθεί η υπόδειξη του ανέργου με συστατικό σημείωμα από τον εργασιακό σύμβουλο.

Τι ισχύει για την αντικατάσταση ατόμου από το δεσμευόμενο προσωπικό;

Για την αντικατάσταση ατόμου από το δεσμευόμενο προσωπικό το μόνο που απαιτείται είναι η τήρηση της προθεσμίας αντικατάστασης, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα.

Εργαζόμενη για την οποία επιχορηγείται η επιχείρηση είναι σε κατάσταση κυοφορίας / λοχείας ή κάνει χρήση του εξαμήνου μητρότητας. Υπάρχουν επιπτώσεις για την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που συμμετέχει? Το ίδιο ισχύει όταν η εργαζόμενη ανήκει στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό;

Στην περίπτωση αυτή δεν διακόπτεται η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και συνεπώς δεν υπάρχουν επιπτώσεις ανεξάρτητα με το αν ανήκει στο επιχορηγούμενο ή δεσμευόμενο προσωπικό.

Επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, επιχορηγείται για το σύνολο του προσωπικού της;

Στην Υπουργική Απόφαση/Πληροφοριακό έντυπο κάθε προγράμματος προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων για τα οποία μπορεί να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, βάσει και του καθεστώτος ενίσχυσης όπου εντάσσεται το κάθε πρόγραμμα.

Η πρακτική άσκηση και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θεωρείται απασχόληση;

Όχι, δεν θεωρείται απασχόληση.

Η αποχώρηση ατόμων που έληξαν οι συμβάσεις πρακτική άσκησης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θεωρείται μείωση προσωπικού για την επιχείρηση;

Όχι, δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

Επιχείρηση που συμμετέχει σε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ λόγω της οικονομικής κρίσης σχεδιάζει να μεταβάλει το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της. Οι μεταβολές αυτές θα έχουν επιπτώσεις για την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα;

Ναι, θα υπάρχουν επιπτώσεις, καθώς δεν είναι δυνατή καμία μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος του προσωπικού (επιχορηγούμενου ή δεσμευόμενου) καθ΄ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Ερωτήματα Ανέργων (Ωφελούμενων)

Θέλω να βρω εργασία μέσω προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας (KΠΑ2) όπου υπάγεται ο τόπος κατοικίας σας.

Πρέπει να έχω δελτίο ανεργίας για να ενταχθώ σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Ναι είναι απαραίτητο δελτίο ανεργίας σε ισχύ ,για την ένταξή σας σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Όλοι οι άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας έχουν πρόσβαση σε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ;

Όλοι οι κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Μπορεί να με προσλάβει επιχείρηση μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ που έχει υποβάλει αίτηση σε διαφορετική υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) από αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ανεργίας μου;

Αυτό που ισχύει γενικώς για τους ανέργους είναι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) που έχει εκδοθεί το δελτίο ανεργία, στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης.