ΟΑΕΔ

 

 

Σύνοψη των Υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός

Οι δραστηριότητες του ΟΑΕΔ εντάσσονται στις κάτωθι ενότητες :

 • Εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού (Ανέργων, Φυσικών Προσώπων/Εργαζομένων, Εργοδοτών/Επιχειρήσεων, Παρόχων, Μαθητών)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)
 • EURES – Εργασία στην Ευρώπη
 • Προγράμματα Απασχόλησης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιδόματα και Παροχές (Παροχές Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας, άλλα βοηθήματα, Επιδότηση Νεοεισερχομένων, Προαιρετική Ασφάλιση/Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Μαθητικές/Φοιτητικές Παροχές)
 • Κοινωνικές Παροχές (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στεγαστική Πολιτική)
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ)
 • Πρωτοβουλίες/Συνεργασίες ΟΑΕΔ με διάφορους φορείς

Οι κατηγορίες πολιτών/φορέων στις οποίες απευθυνόμαστε είναι:

 • Άνεργοι
 • Εργοδότες/Επιχειρήσεις
 • Φυσικά πρόσωπα/Εργαζόμενοι
 • Πάροχοι
 • Κλαδικοί Φορείς/Κοινωνικοί Εταίροι/´& Β΄ βαθμού κ.α.
 • Εκπαιδευόμενοι