Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Το κύριο αντικείμενο σπουδών της ειδικότητας αφορά στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, που αφορούν στην οικονομική/λογιστική κυρίως διαχείριση μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Επιπλέον παρέχονται γνώσεις της όλης δομής και λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας και γνώσεις τουριστικού management. Ειδική εστίαση γίνεται σε λειτουργίες επιμέρους τμημάτων των ξενοδοχειακών μονάδων, στη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στους τομείς κρατήσεων, τροφοδοσίας και λογιστηρίου, στη γενική θεώρηση της λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» αποκτούν τις ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως υπάλληλοι σε ξενοδοχειακές κυρίως επιχειρήσεις, αλλά και σε τουριστικά γραφεία.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως υπάλληλος:

  • σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • σε τουριστικά γραφεία
  • σε τουριστικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

Η καλή γνώση της αγγλικής αλλά και δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται κατά κανόνα απαραίτητο προσόν για την εξεύρεση εργασίας στον τομέα αυτό.
Το πτυχίο της ειδικότητα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση..

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: