Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

management

Το κύριο αντικείμενο σπουδών αφορά σε βασικές αρχές οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα οργάνωσης και εργασιών σύγχρονου γραφείου και τήρησης οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» αποκτούν τις ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως υπάλληλοι γραφείου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως υπάλληλος γραφείου σε:

  • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
  • Τράπεζες
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Απαιτούνται επικοινωνιακές δεξιότητες, επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και άριστη χρήση Η/Υ.

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα  παρέχεται στις παρακάτω σχολές: