Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης ΟΠΣ/e-services, για ένα έτος».

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης ΟΠΣ/e-services, για ένα έτος», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ή 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση