Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ., για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες”, προϋπολογισμού 143.822,40 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 178.339,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07 09 2021

Δείτε εδώ τη Διευκρίνηση: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ