Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας

12-12-2016 Δελτίο τύπου έναρξης προγράμματος

12-12-2016 Δημόσια Πρόσκληση

12-12-2016 Παράρτημα I

12-12-2016 Παράρτημα II

12-12-2016 Παράρτημα III

02-08-2017 ΦΕΚ 3888/02-12-2016

02-08-2017 ΦΕΚ 3942/08-12-2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων (Δημόσια Πρόσκληση Νο13/2016)

11-01-2017 Δελτίο τύπου

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

11-01-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

30-01-2017 Δελτίο τύπου

30-01-2017 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων

30-01-2017 Οριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων

30-01-2017 Οριστικός πίνακας απορριφθέντων

 

21-02-2017Παρουσιολόγιο
21-02-2017Βεβαίωση επιβλέποντα Φορέα
21-02-2017Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων

 

08-03-2017 Μηνιαία συγκεντρωτική  κατάσταση πληρωμών

01-06-2017 Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης,αντικατάστασης,προσλήψεων και καταβολής επιχορήγησης ,στο πλαίσιο της ΔΠ για το "Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας,του άρθρου 64 του ν.4430/2016(Α΄205)

15-01-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης 11-01-2018

06-02-2018 Παροχή Πληροφοριών σχετικά με την με αριθμ. 546/11/04-01-2018 ΚΥΑ (16/Β/11-01-2018 ΦΕΚ) τροποποίηση της υπ΄αριθμ οικ.55932/1016/2.12.2016 (Β΄/3888) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει 

29-01-2019  "ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ - Συνέχιση απασχόλησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες."

12-03-2019 Δικαιώματα ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας συναφή με την άδεια μητρότητας, τη φροντίδα και την ανατροφή τέκνων

21-03-2019 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

23-10-2019 Δελτίο τύπου 

28-01-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 86/Β/24-01-2020)

04-03-2020 Χορήγηση αδειών σε υπαλληλους με σύμβαση ΙΔΟΧ

31-12-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΦΕΚ 5764/Β/29-12-2020)

31-01-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ