Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Διοίκησης του Οργανισμού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι 238.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΝΕΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ