Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Προμήθειας διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2021-2022”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Προμήθειας διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2021-2022”, προϋπολογισμού 213.215,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 6 %, ήτοι 226.007,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τακτικός προϋπολογισμός φορέα έτους 2021 Δικαίωμα προαίρεσης - προϋπολογισμός: 21.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 6 %, ήτοι 22.949,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης