Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της». Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30125110-5. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 116.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 143.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.


Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται στους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και θα ανατεθεί σε έναν ανάδοχο με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

 

Δείτε εδώ την Διακήρυξη