Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισµός για προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της για ένα έτος

 Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να
καλυφθούν ανάγκες της Περ
/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της
για ένα έτος
», σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας
δαπάνης
59998,00  € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 74397,52συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%
Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ