Επαναλητική πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ ΟΑΕΔ αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ 2021-2022

Επαναληπτική Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου σε ΒΝΣ αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για τα έτη 2021-2022
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου σε ΒΝΣ αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ ετών 2021-2022 σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι:15.840,00€ , Υπηρεσίες παιδιάτρου, CPV 85121000-3, ποσότητα: 1, υπηρεσία,, τιμή 15.840,00€ (απαλλασσόμενης Φ.Π.Α.),, ΚΑΕ 0413
Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Τετάρτη 29/10/2021 και ώρα 12π.μ. στην έδρα της ΠΔΑΝ Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, 17456 Άλιμος. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Π.Δ. Αττικής & Νήσων (Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, Άλιμος, ΤΚ 17456) έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.Η αποσφράγιση των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 13:00 στην έδρα της Υπηρεσίας μας.

Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον προσφέροντα.Ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για έναν ή περισσοτέρους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Έξοδα μετακίνησηςαπό Βρεφονηπιακό Σταθμό σε άλλο Βρεφονηπιακό Σταθμό δεν καλύπτονται)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης,Υπεύθυνη Δήλωση,, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη mημέρα από 8.00 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ.:210 9989485, 210 9989608 email: per.
promithies@oaed.gr)

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου τηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ
Περισσότερα