Ματαίωση πρόσκλησης απ" ευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ΒΝΣ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι η ανωτέρω σχετική οικεία πρόσκληση (ΑΔΑΜ:21PROC009204542) σχετικά με το έργο: «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη
των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων»ματαιώνεται λόγω λανθασμένης εκτίμησης του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση