Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης στον διεθνή διαγωνισμό υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. και Δ. Μακεδονίας ΔΑΝ ( Α.Σ. 145579)

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες.

Δείτε εδώ την Απόφαση Παράτασης